Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Регламент районної ради 8 скликання


Затверджений рішенням 2 сесії районної ради 8 скликання від 17 грудня 2020 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Жмеринської районної ради 8 скликання

 

Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності ради

 1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і селища у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими і селищною радами.
 2. Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної і матеріально–фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньо їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.
 3. Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами, а також даним регламентом.
 4. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування та головою районної ради.
 5. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.
 7. Строк повноважень ради − на термін згідно чинного законодавства.
 8. Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються районною радою за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп.

 

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому регламенті

В цьому регламенті і розпорядчій частині рішень районної ради та постійних комісій вживаються такі терміни:

-        рада − Жмеринська районна рада

-        сесія – сесія Жмеринської районної ради

-        загальний склад – кількісний склад депутатів Жмеринської районної ради 8 скликання

-        депутат – депутат Жмеринської районної ради

-        голова − голова Жмеринської районної ради

-        заступник голови – заступник голови Жмеринської районної ради

-        президія − президія Жмеринської районної ради

-        постійна комісія – постійна комісія Жмеринської районної ради

-        контрольна комісія – тимчасова контрольна комісія Жмеринської районної ради

-        регламент – регламент роботи Жмеринської районної ради

-        вибрати – віддати   перевагу   комусь   для   виконання   певних повноважень

-        призначити – затвердити в  посаді або призначити на посаду, покласти відповідні службові  обов'язки

-        запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ, організацій, які зареєстровані на відповідній території з питань, які віднесені до відання ради

-        запитання – засіб одержання депутатом роз’яснення на його запитання (не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається).

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

Робота ради, її діловодство, виступи депутатів і запрошених ведуться державною мовою.

Гласність роботи забезпечується шляхом вільного доступу на сесії представників засобів масової інформації (акредитованих не більше двох від кожного ЗМІ), публікації матеріалів в пресі, прес-конференцій та брифінгів.

Пленарні засідання ради, її постійних комісій, президії, як правило, є відкритими. У разі необхідності рада приймає рішення щодо проведення закритого засідання.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом повідомлень про її засідання та публікацій у пресі.

На засіданнях ради можуть бути присутніми жителі територіальної громади Жмеринського району, відносно яких приймаються рішення на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде заступник голови районної ради.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх осіб у залі засідань визначається рішенням ради. Місця для депутатів відводяться  у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися на місцях, визначених для розміщення депутатів, за винятком тих осіб, які супроводжують депутатів-інвалідів.  

 

Глава II. СЕСІЇ РАДИ

Стаття 3. Порядок скликання першої сесії

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважний склад ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Загальний склад Жмеринської районної ради 8 скликання відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві вибори» становить 42 депутати.
 4. Голова районної  виборчої комісії відкриває першу сесію з інформацією про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.
 5. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.
 6. До моменту обрання голови районної ради районна рада приймає рішення про регламент першої сесії районної ради 8 скликання, в якому визначаються організаційні та процедурні питання.
 7. Тимчасова президія  припиняє свою діяльність після обрання голови ради.

Стаття 4. Підготовка пленарних засідань

 1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях за запрошенням ради можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації, які повинні повідомити районну раду про бажання бути присутніми не пізніше ніж за 1 добу до проведення засідання.
 2. На закритому засіданні ради має право бути присутнім Жмеринський міжрайонний прокурор, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.
 3. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає і організує президія районної ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.
 4. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, прийнятті рішень, зобов'язані утримуватися від обговорення їх. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.
 5. Гласність роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність на офіційному веб-сайті Жмеринської районної ради за адресою: http://zhmrada.gov.ua та повідомленнями в інших засобах масової інформації.
 6. Виконавчий апарат ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, знайомить їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

Стаття 5. Порядок скликання сесії ради

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
 2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія скликається:
 • якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 • якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частинами 6, 7 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 1. У випадках, якщо сесія ради не скликається головою ради чи заступником голови ради у строки, передбачені цим регламентом, на вимогу суб'єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.
 2. Розпорядження  про   скликання   сесії  ради  доводиться  до  депутатів   і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії, а у виняткових випадках − не пізніш як за добу із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 3. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради, оприлюднюються на офіційному сайті Жмеринської районної ради у терміни відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та  надаються депутатам для ознайомлення перед засіданнями постійних комісій.

Стаття 6. Позачергові сесії районної ради

 1. Для   розгляду   невідкладних   питань   чи   надзвичайних   ситуацій скликається позачергова сесія ради.
 2. Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.
 3. Пропозиція    і    обґрунтування    щодо    необхідності    скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.
 4. Розпорядження   голови   ради   про   скликання   позачергової  сесії доводиться   до відома   депутатів   і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках − за один день.
 5. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

 

Стаття 7. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до  відкриття  засідання  ради, здійснюється виконавчим апаратом районної ради.  При  необхідності реєстрація також  може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради. Реєстрація здійснюється шляхом надання депутату іменного посвідчення для голосування.

Стаття 8. Формування порядку денного сесії ради

 1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, а також селищною та сільськими радами.
 2. Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях, постійних комісіях.
 3. Проект порядку денного сесії готується головою ради з урахуванням пропозицій, що надійшли і попередньо розглядається на засіданні президії.
 4. Доповіді,  співдоповіді,  довідкові  матеріали  і  проекти рішень  з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, депутатськими комісіями, групами, фракціями, райдержадміністрацією, що їх винесли, або комісією, яка була утворена, для підготовки конкретного питання.
 5. При   підготовці   питань,   що   виносяться   на  розгляд  ради,   при необхідності проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.
 6. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них   попередньо   розглядаються   відповідними постійними комісіями.
 7. Для включення до переліку питань, які пропонуються розглянути на сесії, необхідно не пізніше, як за 30 днів до сесії, подати у загальний відділ виконавчого апарату районної ради для реєстрації та передачі на розгляд голові районної ради або його заступникові такі документи:

-        лист – клопотання про необхідність розгляду питання на сесії районної ради;

-        проект рішення з нормативним обґрунтуванням та погоджений із зацікавленими організаціями;

-        аналітичну доповідну записку, в якій викладається стан справ по запропонованому питанню.

У разі, коли питання відноситься до компетенції районної державної адміністрації, проект рішення візується заступником голови районної державної адміністрації.

8. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником матеріали передаються на розгляд постійної комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.
9. Постійна комісія за дорученням голови районної ради або його заступника на своєму засіданні розглядає пропозиції та проект рішення у присутності ініціаторів розгляду даного питання.
10. При необхідності постійна комісія може створювати підготовчу комісію або робочу групу із залученням до підготовки питання фахівців відповідної галузі для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, районної державної адміністрації, підприємств,   установ   організацій,   незалежно   від  форм   власності  та  їх посадових осіб (з питань віднесених до відання ради).
11. Комісія має право вносити зміни до проекту рішення, а також підготувати свій висновок, рекомендацію.
12. За дорученням голови районної ради, його заступника, голови постійної комісії виконавчий апарат проводить попередню правову експертизу поданих матеріалів.
13. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, заступником голови ради, керуючим справами, головним спеціалістом організаційного відділу з питань правової та кадрової роботи, а з питань, які відносяться до компетенції райдержадміністрації, відповідальними посадовими особами   райдержадміністрації.   Крім   того,   проекти   рішень   візуються   в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень відповідно до їхньої компетенції

У разі незгоди зазначених правових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни і доповнення.

14. З врахуванням висновків комісії голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.
15. Питання, які потребують нагального розгляду   та суттєво   не   вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.
16. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

-        про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

-        кадрові питання;

-        питання, що потребують негайного розгляду.

17. Проекти рішень ради при необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані селищній та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.
18. Пропозиції з уточнення порядку денного вносяться голові ради його заступником не пізніше, як за десять днів до початку роботи сесії.
19. Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи, фракції чи депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій питання вирішується голосуванням.
20. Порядок   денний   сесії   затверджується   радою   на   пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 9. Відкриття та ведення пленарного засідання

 1. Сесію відкриває і веде голова ради.
 2. Засідання ради розпочинається о 10 годині і закінчується о 18 годині, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні дві години роботи і обідню перерву тривалістю до однієї години, якщо радою не буде прийняте інше рішення.
 3. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник в усній формі може інформувати депутатів про стан справ в районі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів, та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

4. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняються без голосування.

5.У випадку, передбаченому ч.9 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради − один з депутатів ради.

Стаття  10. Секретаріат сесії

 1. На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає відкритим голосуванням секретаріат сесії. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату вносить голова ради. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
 2. Секретаріат    організує    запис    бажаючих    виступити,    реєструє депутатські   запити,   довідки,   повідомлення,   заяви,   пропозиції   та   інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз'яснення з питань роботи сесії, тощо.

Стаття 11. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

 1. Головуючий на сесії:

-        забезпечує   дотримання   законодавчих   актів   України   і   цього регламенту;

-        керує засіданням ради,  слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-        надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заяв, у разі порушень виступаючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;

-        надає  слово  для  виступу  з  обговорюваних  питань  особам,  які запрошені на сесію   і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

-        при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим регламентом;

-        може, за погодженням, з депутатами продовжити час для виступів, а також мотивовано замінити їх черговість;

-        оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень, з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

-        проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати після підрахунку голосів лічильною комісією;

-        дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

-        має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

-        підписує протокол засідання сесії;

-        організує   проведення    консультацій   з    постійними   комісіями, депутатськими групами для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Стаття 12. Визначення часу для виступів

 1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 20 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 5 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок запитань, повторних виступів — до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам − до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2. Прохання   щодо   надання   слова   для   виступів   в   дебатах   з обговорюваних питань подаються в секретаріат сесії письмово. На записках секретаріат проставляє час надходження і передає їх головуючому на сесії.

Стаття 13. Право депутата на виступ, порядок надання слова

 1. Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп, слово надається  до припинення дебатів.
 2. Голова ради, його заступник, голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь – який час.
 3. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище і назву депутатської групи, фракції. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові неконкретні вислови, закликати   до   протизаконних   і   насильницьких   дій. У таких випадках головуючий зобов'язаний попередити  виступаючого.    Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

4. При розгляді радою питань соціально–економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про їх виконання обов'язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.
5. З  усіх  питань державного,  адміністративного,  господарського  і соціально–культурного   будівництва,   що  розглядає  рада,   як  правило, заслуховується   співдоповідь   відповідної   постійної   комісії   чи   кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.
6. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.
7. Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.
8. Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.
9. Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.
10. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.
11. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 

Глава IІI. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 14. Загальні положення порядку голосування

 1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.
 2. Рішення  ради  з  кожного  питання  приймається  на пленарному засіданні.
 3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений  ініціаторами розгляду питання не  набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до  програм,  заходів,  тому подібне,  що приймаються,  подаються секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття, кожний проект рішення в цілому.

5. Для   стилістичного   опрацювання   проекту   рішення   ради,   при необхідності, обирається редакційна комісія. Вона не має права змінювати суттєвий   зміст   проекту.   В  роботі   редакційної  комісії  приймає  участь представник постійної комісії або депутат, який вніс проект.

Районна рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

6. Головуючий на сесії має право в будь - який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорене питання на рейтингове голосування.

Стаття 15. Лічильна комісія

 1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією, Законами України,   цим   регламентом   або   за  рішенням   ради  проводиться  таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.
 2. Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед  початком  відкритого  голосування  головуючий  оголошує кількість  пропозицій,  що  голосуються, уточнює їх зміст,  нагадує, якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

Стаття 16. Процедура таємного голосування

 1. Таємне голосування обов'язково проводиться при виборах голови, заступника  голови  районної ради,  розгляду  персональних  питань,  крім випадків, визначених цим регламентом.
 2. Час   і   місце   таємного   голосування,   порядок   його   проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою і в певній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по - батькові вносяться в бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається "не підтримую жодного кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника голови районної Ради вноситься прізвище, ім'я, по — батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат. Нижче цього зазначається "не підтримую жодного кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради виноситься запис "підтримую рішення" і праворуч - порожній квадрат, нижче - запис "не підтримую рішення" і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради.

3. Голосування проводиться в спеціально обладнаному для таємного голосування приміщенні,  визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов'язково проходили через кабіни.

Депутат пред'являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів районної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь - які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться в кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка "плюс" (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку "плюс" (+), або іншу в квадраті проти слів "не підтримую жодного кандидата" ("не підтримую жодного з кандидатів").

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких поставлено більше ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

4. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 17. Процедура відкритого голосування

 1. Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість депутатів від загального складу ради.
 2. Депутат ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.
 3. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

Стаття 18. Набрання чинності рішеннями ради

 1. Рішення  ради   вважається   прийнятим,   якщо   за  нього   подано більшість  голосів депутатів  від  загального  складу ради,  крім  випадків,  коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених п. 5 ст. 9 даного регламенту - головуючим на сесії.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

Після доопрацювання рішення візуються керуючим справами виконавчого апарату районної ради, начальником загального відділу, головним спеціалістом організаційного відділу з правової та кадрової роботи і подаються на підпис голові районної ради.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктом 1 статті 43, пунктом 4 статті 55, пунктом 3 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.  Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".  На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

2. Прийняте рішення ради в п’ятнадцятиденний строк розмножується і розсилається   виконавчим   апаратом   ради   постійним   комісіям,   районній державній      адміністрації,      відповідним      підприємствам,      установам, організаціям, посадовим особам, селищній та сільським радам на їх вимогу.
3. Рішення ради підписуються головою районної ради у п’ятиденний строк із моменту його прийняття. У випадку незгоди голови ради із рішенням ради, голова ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може зупинити дію рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження голови ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності із моменту прийняття рішення радою.
4. Рішення ради вступають в силу з моменту підписання їх головою районної ради, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через 10 (десять) днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

5. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

6. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі головуючому на сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на   сесії,   в   п’ятнадцятиденний   строк   розглядаються   головою   ради   і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам,   які  зобов'язані  в  місячний  строк  розглянути  ці  пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

7. Листи   і   звернення   громадян,   що   надійшли   до   сесії   ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 19. Вимоги до оформлення протоколів сесій

 1. Кожна сесія оформляється протоколом.
 2. В протоколі сесії ради вказуються:
 • назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;
 • кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії;
 • прізвища депутатів, назви депутатських груп,  фракцій (для осіб, які   не   є   депутатами   –   посади), які виступили,  а   також   депутатів,   які   внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;
 • перелік   всіх   прийнятих   рішень   з   даними   числа   голосів,   які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

3. До протоколу сесії додаються:

- тексти доповідей і співдоповідей;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

- список реєстрації депутатів;

- список запрошених осіб.

4. Протокол сесії ради оформляється в місячний строк. Протокол сесії ради підписується головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії, своєчасність його оформлення та своєчасність оформлення інших матеріалів сесії несе відповідальність начальник загального відділу.

Оригінали протоколів сесії зберігаються протягом встановленого строку в загальному відділі, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

 

Глава IV. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

Стаття 20. Повноваження депутатів районної ради

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються   в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 2. Депутат представляє інтереси територіальних громад району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 4. Депутат   має   право   ухвального   голосу   з   усіх   питань,   що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 6. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів або здійснює дії, що суперечить правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань депутатської діяльності і етики,   гласності,   соціальної   справедливості,   діяльності   рад   та   органів місцевого    самоврядування    прийняти    до    нього    такі    міри    впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі - звернутись до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття 21. Депутатське звернення, депутатський запит

 1. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, голови районної ради, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
 2. Рада приймає рішення про визнання звернення депутата фракції або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чинного законодавства. Депутат, фракція або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз'ясненнями.

За результатами розгляду запиту  рада приймає рішення.

Стаття 22. Депутатські групи та депутатські фракції

 1. Депутати можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи та депутатські фракції за чисельністю не менше 3 чоловік. Голова районної ради та його заступник не можуть входити до складу депутатських груп.
 2. Порядок роботи депутатської групи чи  фракції, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою чи фракцією.
 3. Для реєстрації депутатської групи чи фракції голові районної ради подається підписана особисто депутатами письмова заява, письмове повідомлення про утворення групи чи фракції, її назва, мета, додається поіменний список групи чи фракції з визначенням осіб, яким доручено представляти групу чи фракцію в раді.

Голова районної ради на початку чергової сесії ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи чи фракції та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

При скорочені складу депутатської групи чи фракції нижче встановленої чисельності (п.1 цієї статті) голова ради оголошує про її розпуск.

4. Зареєстрована група чи фракція має право вступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи чи фракції, визначається самою групою чи фракцією завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.
5. Депутатська група чи фракція не має права виступати від імені ради.
6. Групі депутатів чи фракції надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.
7. Депутат не може входити більш як до однієї зареєстрованої групи чи фракції.

Стаття 23. Дострокове припинення повноважень депутата

 1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".  
 2. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".
 3. Інформація   про  дострокове   припинення   повноважень  депутата районної ради публікується в друкованих засобах масової інформації.

Стаття 24. Голова районної ради

 1. Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням. Повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюються у відповідності зі ст. 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Стаття 25. Заступник голови районної ради

 1. Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Глава VІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 26. Загальні умови створення постійних комісій

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , цим регламентом та на основі Положення про постійні комісії, що затверджуються радою.

Рада утворює такі постійні комісії:

–         з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин;

–         з питань земельних ресурсів, реформування земельних відносин, агропромислового комплексу, охорони довкілля, раціонального використання надр;

–         з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування;

–         з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, соціально-трудових відносин, роботи з ветеранами;

–         з питань освіти, релігії, культури, спорту, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання, духовного відродження, регламенту, депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку.

Стаття 27. Склад постійних комісій

 1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 2. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.
 3. Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій політичних партій та побажань депутатів.
 4. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.
 5. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень.
 6. Голосування з усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.
 7. Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь який час відкликаним за його власним проханням, у зв'язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.
 8. Пропозиції і відкликання голови постійної комісії вносяться:

- особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

- головою ради;

- за рішенням відповідної постійної комісії.

9. Рішенням ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.
10. У  випадку  відкликання  голови  постійної  комісії  він  залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.
11. Основні функції та напрямки роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії районної ради.

 Стаття 28.  Робота постійних комісій

 1. Голова постійної комісії:

-        організує роботу комісії;

-        скликає і веде засідання комісії;

-        пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

-        дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

-        запрошує   для   участі    в   засіданнях   комісії   посадових   осіб, представників громадських організацій, спеціалістів;

-        представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

-        організує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

-        інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті в реалізації рекомендацій комісії;

-        інформує члена комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій, тощо.

2. Заступник голови постійної комісії:

-        виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

-        виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

-        організує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-        веде діловодство постійної комісії;

-        організує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

-        забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

-        повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

4. Постійні   комісії  ради   здійснюють   свої  повноваження   шляхом прийняття висновків і рекомендацій.

Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть приймати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії,   мають   право   бути  присутніми  на  закритому  засіданні  комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися   постійними   комісіями   спільно.   Висновки   і   рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Член постійної комісії зобов'язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

8. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

9. Висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою  комісії,   а  в  разі  його  відсутності  - заступником  голови  або секретарем комісії.

Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

Протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

 

Глава V. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ

 1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів   з  урахуванням   пропозицій  постійних  комісій  для  здійснення контролю   з   конкретно   визначених   радою   питань,   що   належать   до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава VI. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

 1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається  внести  на розгляд ради.  Президія ради  може  приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.
 3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Глава VII. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами.
 2. Виконавчий    апарат    ради    здійснює    організаційне,    правове, інформаційне, аналітичне, матеріально–технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.
 3. Структура і чисельність  виконавчого  апарату,  витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.
 4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

ГЛАВА VIIІ. ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, ПЕРЕГЛЯД, ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІД СТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

 1. Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).
 2. Регуляторний акт - це:

-                прийнятий радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання;

-                інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно- правовим актом.

Регуляторна діяльність ради - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, вищезазначеним Законом, іншими нормативно-правовими актами.

Розробники проекту регуляторного акту ради - суб’єкти, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, рада здійснює свої повноваження через постійну комісію з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування (далі - відповідальна комісія).

3. За поданням відповідної комісії, рада в рамках підготовки та затвердження її перспективного плану роботи, затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, мету їх прийняття, термін підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, які відповідають за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо рада готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить відповідні зміни до цього плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті ради не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження

4. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду радою покладається на розробників проектів.

5. Стосовно кожного проекту регуляторного акту, його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог вищезазначеного Закону до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

6. Кожен проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником цього проекту регуляторного акту у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту шляхом розміщення на офіційному вебсайті розробника проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

7. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради:

-           оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд сесії ради;

-           можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів, за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

8. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно розробником здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
9. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 4, 7, 8 фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.
10. Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам вищевказаного Закону.

Проект рішення подається обов’язково з офіційним висновком Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Вінницькій області щодо регуляторності проекту рішення.

11. Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяць.

12. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія ради готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акту супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії ради протягом строку, встановленого для його підготовки.

13. Висновки відповідальної постійної комісії ради та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії ради, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною.
14. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту, голова відповідальної постійної комісії ради доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з висновком постійної комісії щодо їх врахування.
15. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови ради, відповідальна постійна комісія ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі, аналіз регуляторного впливу не готується.

16. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-                відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

-                проект регуляторного акту не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин, рада має право вжити передбачених чинним законодавством України заходів для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до вищезазначеного Закону, скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

17. Відповідно до пункту 18 частини 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності прийнятих радою регуляторних актів делегуються районній державній адміністрації.
18. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії ради.
19. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає профільна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.
20. Відповідальна постійна комісія ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики

 

ГЛАВА ІХ. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАЙОННОЇ РАДИ, ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ (ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ)

 1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або у Вінницькій області та Жмеринському районі зокрема пленарні засідання районної ради, засідання лічильної комісії, засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 2. Забезпечення проведення засідань в режимі відеоконференції здійснюється у сесійній залі приміщення районної ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 14, м. Жмеринка.

Організаційне забезпечення пленарних засідань районної ради в режимі відеоконференції покладається на голову районної ради, а в разі його відсутності на заступника голови районної ради.

Організаційне забезпечення засідань постійних комісій Ради в режимі відеоконференції покладається на голів постійних комісій Ради.

Технічне забезпечення проведення засідань в режимі відеоконференції, які проводяться у сесійній залі приміщення районної ради, покладається на виконавчий апарат районної ради.

Учасники, які беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції поза межами сесійної зали, використовують власні технічні засоби.

3. До порядку денного засідань в режимі відеоконференції можуть включатися питання невідкладного внесення змін до районного бюджету щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
4. Запис пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій ради в режимі відеоконференції є невід’ємною частиною протоколів цих засідань.
5. Порядок проведення засідань в режимі відеоконференції повинен забезпечувати:

-       можливість реалізації прав депутатів районної ради;

-       ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні;

-       встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

6. Усі присутні у сесійній залі під час засідання в режимі відеоконференції, повинні дотримуватися встановлених правил щодо карантину, відповідних санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.
7. Розпорядження голови районної ради про скликання пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції доводиться до відома депутатів районної ради і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням дати, часу, проекту порядку денного такого пленарного засідання і порядку відкритого доступу до трансляції такого пленарного засідання. Розпорядження про засідання в режимі відеоконференції оприлюднюється на офіційному вебсайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень із матеріалами на електронні адреси депутатів районної ради не пізніш як за 24 години до його початку.
8. Під час пленарних засідань районної ради в режимі відеоконференції лічильна комісія районної ради здійснює:

-       реєстрацію депутатів районної ради;

-       підрахунок голосів під час голосування.

Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом після оголошення головуючим на засіданні.

9. Під час проведення пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції у сесійній залі можуть перебувати:

1)   голова районної ради, заступник голови районної ради;

2)   депутати районної ради;

3)   члени лічильної комісії;

4)   голова районної державної адміністрації;

5)   особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради (за потребою);

6)   працівники виконавчого апарату районної ради.

Депутати районної ради беруть участь у пленарному засіданні у режимі відеоконференції або, за бажанням, у сесійній залі.

10. Головує на пленарному засіданні, яке проводиться в режимі відеоконференції голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови районної ради.

11. Перед відкриттям пленарного засідання районної ради лічильна комісія проводить реєстрацію депутатів районної ради, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні.

Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів районної ради.

Головуючий відкриває пленарне засідання районної ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі в ньому зареєструвалися більшість депутатів від загального складу районної ради.

Перед початком роботи пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції та після його закриття лунає Державний Гімн України.

12. Після відкриття пленарного засідання районної ради головуючий повідомляє про початок розгляду питань порядку денного. По кожному питанню порядку денного головуючий оголошує назву проекту рішення та надає слово доповідачу.

13. Час для доповіді на сесії в режимі відеоконференції встановлюється в межах до 5 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 3 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 2 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 5 хвилин.

Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на пленарному засіданні районної ради в режимі відеоконференції, фіксуються головуючим на пленарному засіданні.

14. Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про початок голосування. На голосування виносяться усі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли від депутатів районної ради під час обговорення відповідного питання.

Відкрите голосування в режимі відеоконференції здійснюється виключно шляхом поіменного голосування з фіксацією лічильною комісією персональних результатів голосування кожного депутата.

Результати відкритого поіменного голосування з кожного питання порядку денного:

-     оприлюднюються на офіційному вебсайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку;

-     є невід’ємною частиною протоколу сесії ради;

-     надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

15. Депутат районної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування під час пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції.

16. Після завершення розгляду питань порядку денного пленарного засідання районної ради головуючий оголошує про закриття пленарного засідання районної ради в режимі відеоконференції.