Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Порядок забезпечення доступу до публічної інформації


Додаток 1

до розпорядження голови районної ради від 24.06.2011 р. № 33

 

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Жмеринська районна рада та її виконавчий апарат забезпечується відповідно до ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон).

Запит на інформацію − це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом.

Надання інформації за запитами на інформацію.

 Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

–       виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

–       розголошення інформації може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

–       шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив  її раніше.

Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

Запит на інформацію може бути в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:

− поштою за адресою: 23100, м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 14, Жмеринська районна рада;

− факсом (04332) 5-07-46;

− телефоном (04332) 5-07-73;

− електронною поштою: zhmrada@gmail.com

В усній формі інформація подається відповідальному працівникові районної ради з надання інформації (кабінет керуючого справами виконавчого апарату районної ради).

Запит на інформацію подається до виконавчого апарату з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00.

Запит на інформацію повинен містити:

–       ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

–       загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

–       підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Відповідальні особи з питань надання інформації після надходження запиту:

–       систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

–       у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

–       після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

–       ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

–       розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

–       у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

–       у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації відповідальною особою.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Спеціальними місцями для роботи запитувачів з документами визначено такі:

−   кабінет  керуючого справами;

− з спеціалізованих питань діяльності Жмеринської районної ради – відповідні відділи виконавчого апарату районної ради.

         Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

–       розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

–       інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

–       особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

–       не дотримано вимог до запиту.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законом строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, або до суду.